ВАС РФ роз'яснив порядок ведення банками рахунків осіб, які перебувають в процедурах банкрутства

24.07.2014
24

До уваги керівників, а також співробітників фінансових, юридичних, судових департаментів компаній і банків

Компанія «Пепеляєв Груп» звертає увагу на роз'яснення Пленуму ВАС РФ про порядок перевірки банками розпоряджень про перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, стосовно якого запроваджено процедура банкрутства, а також про розподіл відповідальності за збитки, завдані в разі порушення черговості платежів, встановленої Федеральним законом «Про неспроможність (банкрутство)».

Історія питання

ВАС РФ неодноразово висловлювався з окремих питань, пов'язаних з оскарженням операцій по банківських рахунках осіб, щодо яких запроваджена котрась із процедур, застосовуваних у справі про банкрутство (далі - «боржники»), і з відшкодуванням банками та іншими особами збитків, пов'язаних з порушенням черговості поточних платежів, встановленої п. 2 ст. 134 Федерального закону від 26.10.2002 № 127-ФЗ «Про неспроможність (банкрутство)» (далі - «Закон про банкрутство»). За відсутності чіткого законодавчого регулювання даних питань виникла необхідність у формуванні вищим судом роз'яснень щодо застосування банками положень ст. 5 і п. 2 ст. 134 Закону про банкрутство.

В силу ст. 5 Закону про банкрутство грошові зобов'язання та обов'язкові платежі, що виникли після дати прийняття заяви про визнання боржника банкрутом, підлягають виконанню в першочерговому порядку в порівнянні з зобов'язаннями, що настали до зазначеної дати. При цьому п. 2 ст. 134 Закону про банкрутство встановлено 4 черги поточних платежів.

Найбільшу складність при оцінці правомірності дій банків по виконанню розпоряджень про перерахування грошових коштів з рахунків боржників викликає питання, що вважати достатнім ступенем перевірки банком платіжних документів з точки зору повноважень щодо розпорядження рахунком і встановлення характеру і черговості платежів.

Зміни в практиці

11 липня 2014 року опубліковано Постанова Пленуму ВАС РФ від 06.06.2014 № 36 «Про деякі питання, пов'язані з веденням кредитними організаціями банківських рахунків осіб, які перебувають в процедурах банкрутства». Названим Постановою роз'яснені спірні питання, що виникли в судовій практиці стосовно оцінки дотримання черговості виконання розпоряджень про перерахування грошових коштів з рахунків боржника (за винятком боржника - кредитної організації) і відшкодування збитків, завданих порушенням черговості. Нижче наведені основні положення Постанови.

При прийнятті до виконання будь-яких розпоряджень будь-яких осіб кредитна організація зобов'язана впевнитися, що оплачуване вимога боржника відноситься до поточних платежів, або до інших вимог, платіж за якими допускається в даній процедурі банкрутства

Перевірці підлягають платіжні доручення, чеки, інкасові доручення (в т.ч. податкових органів), виконавчі документи (що надійшли як від судового пристава, так і від стягувача).

Перевірка здійснюється кредитною організацією за формальними ознаками, однак, саме по собі вказівку в розпорядженні слів «поточний платіж», черги поточного платежу або назви, що відноситься до відповідної черги вимоги, що не дозволяє перевірити його черговість, недостатньо для прийняття його для виконання кредитною організацією. У документах повинні бути вказані конкретні дані, що підтверджують віднесення зобов'язання до поточних.

При відсутності інформації, достатньої для віднесення за формальними ознаками оплачуваної вимоги одержувача грошових коштів до поточних платежів або до інших вимог, за якими допускається платіж з рахунку боржника в ході відповідної процедури, кредитна організація повертає розпорядження надав його обличчю із зазначенням причини повернення.

Кредитна організація, списала кошти з рахунку боржника з порушенням встановленої черговості, несе відповідальність у формі відшкодування збитків

Правом вимагати відшкодування збитків, завданих порушенням черговості списання грошових коштів з рахунку боржника, має сам боржник, в тому числі, в особі зовнішнього чи конкурсного керуючого, на підставі ст. 15, 393, 401 ЦК України.

При цьому кредитна організація не несе відповідальності, якщо недостовірність даних, що містяться в платіжних документах, не могла бути виявлена ​​при формальної перевірки.

Кредитна організація несе обов'язок відшкодувати збитки лише в тому випадку, якщо вона на момент списання грошових коштів з рахунку боржника знала або повинна була знати про те, що стосовно боржника введена процедура банкрутства (поінформованість презюмується в разі опублікування відповідних відомостей в установленому Законом про банкрутство порядку ).

Після відшкодування збитків боржнику кредитна організація має право вимагати відшкодування сплаченої нею суми від боржника за правилами ст. 61.6 Закону про банкрутство, тобто заявивши вимоги в рамках справи про банкрутство. Крім того, кредитна організація має право вимагати відшкодування виплаченої нею суми збитків від кредитора, якому вона перерахувала гроші з рахунку боржника, якщо на момент отримання грошових коштів кредитор знав або повинен був знати про введення щодо боржника процедури банкрутства. Після відшкодування кредитором збитків банку раніше погашене вимога кредитора до боржника відновлюється.

Особливості перевірки черговості поточних платежів і розмежування відповідальності кредитної організації та арбітражного керуючого

Контроль за дотриманням передбаченої п. 2 ст. 134 Закону про банкрутство черговості поточних платежів в будь-якій процедурі банкрутства при витрачанні грошових коштів з рахунку боржника покладається на кредитну організацію. При цьому при визначенні черговості не враховуються документи, що носять виключно інформаційний, а не розпорядчий характер.

Календарна черговість вимог кредиторів за поточними платежами, що відносяться до однієї черги, визначається виходячи з моменту надходження в кредитну організацію розпорядження.

Обов'язок своєчасного направлення в кредитну організацію розпорядження по виконанню відповідного зобов'язання покладено на керівника боржника (в процедурах спостереження і зовнішнього управління) і на арбітражного керуючого (в процедурах зовнішнього управління і конкурсного виробництва). Таким чином, відповідальність за несвоєчасне напрямок розпоряджень в кредитну організацію або напрямок розпоряджень, що суперечать встановленої законом про банкрутство черговості, несе сам зовнішній або конкурсний керуючий. Винятком є ​​випадки, коли порушення правил керуючим очевидно для будь-якого розумного особи - в такій ситуації кредитна організація не має права виконувати розпорядження, і при його виконанні несе майнову відповідальність.

Повноваження щодо розпорядження рахунками боржника після введення конкурсного виробництва

Кредитна організація з дати визнання боржника банкрутом не має права виконувати розпорядження про проведення операцій за рахунком боржника, підписані керівником боржника - юридичної особи або боржником - фізичною особою, а також представником боржника, якому до відкриття конкурсного виробництва була видана довіреність. У разі банкрутства фізичної особи кредитна організація не має права списувати кошти з його рахунку за жодними розпорядженням, за винятком спеціально обумовлених Законом випадків (п. 2 ст. 207 Закону про банкрутство).

За порушення цієї вимоги кредитна організація несе відповідальність у формі відшкодування збитків, завданих боржникові (конкурсної маси).

Наслідки введення процедур, застосовуваних у справі про банкрутство, стосовно раніше зробленому податковим органом призупинення операцій по рахунках боржника

Пленум ВАС роз'яснив, що ст. 63 Закону про банкрутство не передбачає скасування призупинення операцій за рахунком боржника, виробленого податковим органом до введення процедури спостереження. При цьому призупинення не поширюється на платежі, черговість яких передує виконання обов'язку зі сплати податків і зборів відповідно до ст. 134 Закону про банкрутство.

З дати введення процедури фінансового оздоровлення, зовнішнього управління або конкурсного виробництва призупинення операцій припиняється автоматично, про що кредитна організація повідомляє податковий орган. Ухвалення податковим органом нових рішень про призупинення операцій по рахунку боржника не допускається.

Скасування арешту грошових коштів на рахунку боржника, накладеного до введення процедур, застосовуваних у справі про банкрутство, здійснюється безпосередньо в силу закону і не вимагає прийняття акта про його скасування органом, який наклав арешт. Про таку скасування кредитна організація повідомляє відповідний орган.

висновки та рекомендації

Практика участі юристів компанії «Пепеляєв Груп» в судових розглядах, пов'язаних із захистом інтересів кредитних організацій і кредиторів за поточними зобов'язаннями в зв'язку з розпорядженням рахунками боржника, показує необхідність спеціального підходу до обгрунтування правової позиції в порівнянні з оскарженням дій, спрямованих на задоволення реєстрових вимог кредиторів .

У зв'язку з цим банківським установам, а також кредиторам за поточними зобов'язаннями осіб, щодо яких запроваджена котрась із процедур, застосовуваних у справі про банкрутство, в разі оскарження платежів і пред'явлення вимог про відшкодування збитків рекомендується професійна підтримка фахівців в сфері банкрутства.

Допомога консультанта

Фахівці компанії «Пепеляєв Груп» мають великий досвід в захисті інтересів усіх категорій осіб, залучених до процедури, застосовувані в справах про банкрутство, і надають кваліфіковану правову допомогу, в тому числі в судових розглядах, пов'язаних з оскарженням платежів боржника, укладених з порушенням черговості, передбаченої ст. 5 і п. 2 ст. 134 Закону про банкрутство, або з відшкодуванням збитків, завданих такими порушеннями.

Оскільки Постановою передбачена можливість перегляду судових актів із зазначених спорах за нововиявленими обставинами (п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ), ми готові надати правове сприяння у скасуванні вступили в законну силу судових актів, пов'язаних з дотриманням черговості виконання поточних зобов'язань, які суперечать сформованому ВАС РФ підходу.

Для отримання додаткової інформації звертайтеся, будь ласка:

в Москві - до Юрія Воробйова, Керівнику практики вирішення спорів і медіації «Пепеляєв Груп» за тел .: (495) 967-00-07 або e-mail ,

Юлії Литовцева, Керівнику групи практики вирішення спорів і медіації «Пепеляєв Груп» за тел .: (495) 967-00-07 або e-mail ,
в Санкт-Петербурзі - до Сергія Спасеннову, Партнеру, керівнику Санкт-Петербурзької практики, по тел .: (812) 640 -60-10 або по e-mail ;
У Красноярську - до Єгора Лисенко, керівнику сибірського відділення «Пепеляєв Груп», за тел. +7 (391) 277-73-00 або по e-mail .