Процедура фінансового оздоровлення при банкрутстві

  1. Порядок дій: 1. Визначити що таке фінансове оздоровлення
  2. Спосіб введення процедури фінансового оздоровлення
  3. Зібрати пакет документів
  4. Направити копію пакета документів сторонам процесу
  5. Направити клопотання з додатками до нього в суд
  6. Нормативна документація

Порядок дій:

1.

Визначити що таке фінансове оздоровлення

Фінансове оздоровлення - це процедура банкрутства, спрямована на відновлення платоспроможності підприємства боржника і погашення заборгованості відповідно до графіка погашення заборгованості.

2.

Спосіб введення процедури фінансового оздоровлення

В ході процедури спостереження боржник на підставі рішення своїх засновників (учасників), органу, уповноваженого власником майна боржника - унітарного підприємства, засновники (учасники) боржника, орган, уповноважений власником майна боржника - унітарного підприємства, третя особа або треті особи в установленому законом про банкрутство порядку має право звернутися до першого зборам кредиторів і в окремих випадках - до арбітражного суду з клопотанням про введення фінансового оздоровлення. В ході процедури спостереження боржник на підставі рішення своїх засновників (учасників), органу, уповноваженого власником майна боржника - унітарного підприємства, засновники (учасники) боржника, орган, уповноважений власником майна боржника - унітарного підприємства, третя особа або треті особи в установленому законом про банкрутство порядку має право звернутися до першого зборам кредиторів і в окремих випадках - до арбітражного суду з клопотанням про введення фінансового оздоровлення

Рішення про звернення до першого зборам кредиторів з клопотанням про введення фінансового оздоровлення приймається на загальних зборах більшістю голосів засновників (учасників) боржника, які взяли участь в зазначеному зборах, або органом, уповноваженим власником майна боржника - унітарного підприємства. Засновники (учасники) боржника, які голосували за прийняття рішення про звернення до першого зборам кредиторів з клопотанням про введення фінансового оздоровлення, має право надати забезпечення виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості в порядку і в розмірі, які передбачені цим Законом, або сприяти наданню такого забезпечення.

За погодженням з боржником клопотання про введення фінансового оздоровлення може бути подано третьою особою або третіми особами. Зазначене клопотання повинно містити відомості про пропонований забезпеченні третьою особою або третіми особами виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості.

3.

Зібрати пакет документів

3.1.

клопотання про введення процедури фінансового оздоровлення.

З клопотанням про введення фінансового оздоровлення до першого зборам кредиторів, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення зборів, мають право звертатися - засновники підприємства боржника, власник майна боржника, уповноважений державний орган і треті особи за погодженням з боржником.

При зверненні до зборів кредиторів з клопотанням про введення фінансового оздоровлення особи, що прийняли рішення про звернення з таким клопотанням, зобов'язані подати зазначене клопотання та додані до нього документи тимчасового керуючого і в арбітражний суд не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення зборів кредиторів.

До клопотання необхідно додати такі документи:

3.1.1.

Графік погашення заборгованості.

Графік погашення заборгованості підписується особою, уповноваженою на це засновниками (учасниками) боржника, власником майна боржника - унітарного підприємства, і з дати затвердження графіка погашення заборгованості арбітражним судом виникає обов'язок боржника погасити заборгованість боржника перед кредиторами у встановлені графіком терміни.

Графіком погашення заборгованості повинно передбачатися погашення всіх вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів, не пізніше ніж за місяць до дати закінчення терміну фінансового оздоровлення, а також погашення вимог кредиторів першої та другої черги не пізніше ніж через шість місяців з дати введення фінансового оздоровлення.

3.1.2.

Забезпечення виконання зобов'язань. Забезпечення виконання зобов'язань

Виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості може бути забезпечене:

Запорукою (іпотекою).

Независимой гарантією.

Державній або муніципальній гарантією.

Порукою.

Іншими способами, що не суперечать закону про банкрутство.

3.2.

Копія Протоколу загальних зборів засновників (учасників) боржника або рішення органу, уповноваженого власником майна боржника - унітарного підприємства.

3.3.

Повідомлення про вручення або інші документи, що підтверджують напрям іншим особам, які беруть участь у справі, копій клопотання і прикладених до нього документів, які у інших осіб, які беруть участь у справі, відсутні.

3.4.

Копія свідоцтва про державну реєстрацію як юридичної особи.

3.5.

Копія свідоцтва про взяття на податковий облік юридичної особи.

3.6.

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

4.

Направити копію пакета документів сторонам процесу

Готове клопотання з доданими документами направте поштою всім учасникам процесу: вам знадобляться копії квитанцій про направлення клопотання особам, які беруть участь у справі, крім інших документів їх потрібно буде додати до заяви в суд.

5.

Направити клопотання з додатками до нього в суд

Клопотання про введення процедури фінансового оздоровлення подається в арбітражний суд, в якому розглядається справа про банкрутство боржника.

Фінансове оздоровлення вводиться арбітражним судом на підставі рішення зборів кредиторів, за винятком окремих випадків встановлених законом про банкрутство. Одночасно з винесенням ухвали про введення фінансового оздоровлення арбітражний суд затверджує адміністративного керуючого.

У визначенні Арбітражного суду вказується:

- термін фінансового оздоровлення;

- затверджений судом графік погашення заборгованості.

У разі надання забезпечення виконання зобов'язань відповідно до графіка погашення заборгованості визначення про введення фінансового оздоровлення має містити відомості про осіб, які надали забезпечення, розмір та способах такого забезпечення.

Ухвала суду про майбутнє запровадження оздоровлення підлягає негайному виконанню і може бути оскаржене.

Фінансове оздоровлення вводиться на строк не більше ніж два роки.

Вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями, за винятком поточних платежів, можуть бути пред'явлені до боржника тільки з дотриманням особливого порядку пред'явлення вимог до боржника.

Раніше вжиті заходи щодо забезпечення вимог кредиторів скасовуються.

Арешти на майно боржника та інші обмеження можуть бути накладені тільки в арбітражному процесі у справі про банкрутство.

Здійснення майнових стягнень за виконавчими документами призупиняється, за винятком вступили в законну силу до дати введення фінансового оздоровлення рішень про стягнення заборгованості по заробітній платі, виплати винагород авторам результатів інтелектуальної діяльності, про витребування майна з чужого незаконного володіння, про відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю , відшкодування моральної шкоди.

Задоволення вимог засновника (учасника) боржника про виділ частки (паю) в зв'язку з виходом зі складу його засновників (учасників), викуп або придбання боржником розміщених акцій або виплата дійсної вартості частки (паю) не допускається.

Вилучення власником майна боржника - унітарного підприємства належить боржнику майна не допускається.

Виплата дивідендів і розподіл прибутку між засновниками (учасниками) боржника не допускаються.

Припинення грошових зобов'язань боржника шляхом заліку зустрічної однорідної вимоги, надання відступного або іншим способом не допускається, якщо при цьому порушується черговість задоволення вимог кредиторів або якщо таке припинення призводить до переважного задоволенню вимог кредиторів однієї черги, зобов'язання яких припиняються, перед іншими кредиторами.

Неустойки (штрафи, пені), що підлягають сплаті відсотки та інші санкції за невиконання або неналежне виконання грошових зобов'язань та обов'язкових платежів не нараховуються, за винятком поточних платежів.

Адміністративний керуючий затверджується арбітражним судом і діє з дати його затвердження арбітражним судом до припинення фінансового оздоровлення або до його відсторонення або звільнення арбітражним судом.

Адміністративний керуючий в ході фінансового оздоровлення зобов'язаний:

1.

Вести реєстр кредиторів.

2.

Скликати збори кредиторів.

3.

Розглядати звіти про хід виконання графіка погашення заборгованості та плану фінансового оздоровлення (при наявності такого плану), представлені боржником, і надавати зборам кредиторів укладення про хід виконання графіка погашення заборгованості та плану фінансового оздоровлення.

4.

Надавати зборам кредиторів або комітету кредиторів на розгляд інформацію про хід виконання графіка погашення заборгованості в порядку і в обсязі, які встановлені зборами кредиторів або комітетом кредиторів.

5.

Здійснювати контроль за своєчасним виконанням боржником поточних вимог кредиторів.

6.

Здійснювати контроль за ходом виконання плану фінансового оздоровлення і графіка погашення заборгованості.

7.

Здійснювати контроль за своєчасністю та повнотою перерахування грошових коштів на погашення вимог кредиторів.

8.

У разі невиконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості вимагати від осіб, які надали забезпечення виконання боржником зобов'язань у відповідності з графіком погашення заборгованості, виконання обов'язків, що випливають з наданого забезпечення.

За місяць до закінчення процедури фінансового оздоровлення керівник підприємства - боржника зобов'язаний подати звіт про результати проведення фінансового оздоровлення і відповідні бухгалтерські документи адміністративному керуючому.

Адміністративний керуючий розглядає звіт боржника, складає висновок і відправляє кредиторам.

У разі якщо вимоги кредиторів в процедурі фінансового оздоровлення не задоволені або адміністративному керуючому не представлені звіт з боку боржника про результати проведення фінансового оздоровлення, кредитори вправі звернутися до арбітражного суду з клопотанням про введення процедури зовнішнього управління або процедури конкурсного виробництва.

За підсумками розгляду результатів фінансового оздоровлення, а також скарг кредиторів арбітражний суд приймає один з судових актів:

1.

Ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство у разі, якщо непогашена заборгованість відсутня і скарги кредиторів визнані необгрунтованими.

2.

Ухвалу про введення зовнішнього управління у разі наявності можливості відновити платоспроможність боржника.

3.

Рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури в разі відсутності підстав для введення зовнішнього управління і за наявності ознак банкрутства.

кінець процедури

Нормативна документація

1.

Норми Арбітражного процесуального кодексу РФ: глава 28

2.

Норми Федерального закону від 26.10.2002 № 127-ФЗ "Про неспроможність (банкрутство)": глава V .