Договір аутсорсингу персоналу (аутстаффінгу) - скласти зразок угоди з надання персоналу

 1. Предмет договору
 2. Термін дії договору
 3. Права та обов'язки сторін
 4. Правила (умови) надання працівників
 5. Умови праці працівників
 6. Порядок здачі-прийому послуг
 7. Вартість послуг і порядок розрахунків
 8. Конфіденційність
 9. Відповідальність сторін
 10. Підстави і порядок розірвання договору
 11. Вирішення спорів з договору
 12. Форс мажор
 13. Інші умови
 14. список додатків
 15. Адреси, реквізити та підписи сторін

, Іменоване (ий, а) надалі, в особі, що діє (їй) на підставі,

, Іменоване (ий, а) надалі, в особі, що діє (їй) на підставі,

разом іменовані Сторони, а індивідуально - Сторона,

уклали цей (далі по тексту - Договір) про наступне:

1.

Предмет договору

1.1.

Відповідно до умов Договору зобов'язується надати послуги з надання на певний час працівників (персоналу), які перебувають в штаті (далі по тексту - Працівники), з їх згоди для виконання цими Працівниками певних їх трудовими договорами трудових функцій в інтересах, під керуванням і контролем, а зобов'язується оплатити Послуги та використовувати працю спрямованих до нього Працівників відповідно до трудовими функціями, визначеними трудовими договорами, укладеними цими Працівниками с. Відповідно до умов Договору зобов'язується надати послуги з надання на певний час працівників (персоналу), які перебувають в штаті (далі по тексту - Працівники), з їх згоди для виконання цими Працівниками певних їх трудовими договорами трудових функцій в інтересах, під керуванням і контролем, а зобов'язується оплатити Послуги та використовувати працю спрямованих до нього Працівників відповідно до трудовими функціями, визначеними трудовими договорами, укладеними цими Працівниками с

1.2.

зобов'язується надати послуги з надання Працівників для участі в виробничому процесі, управлінні виробництвом або для виконання інших функцій, пов'язаних з виробництвом і (або) реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), а також для управління окремими підрозділами (філіями, представництвами, іншими відокремленими підрозділами), на умовах, передбачених Договором (далі по тексту - Послуги).

1.3.

Кількість, посади (професії, спеціальності) Працівників, кваліфікаційні вимоги до Працівникам, термін використання Працівників, найменування структурного підрозділу та місце роботи вказуються в Договорі:

Структурний підрозділПосада (професія, спеціальність)Кількість штатних одиницьКваліфікаційні вимоги, рівеньТермін надання працівниківПримітка (кваліфікація за дипломом, навички та вміння, рекомендації)НайменуванняМісце роботиРівень освіти, профільРозряд, класЛіцензія, атестаціяКатегорія, допуск, дозвілСтаж роботи по виду, сфери діяльностіРазом:

1.4.

зобов'язується надати Працівників протягом робочих днів з моменту підписання Договору.

1.5.

Надання Працівників не змінює і не припиняє трудові правовідносини між Працівниками і. в якості роботодавця самостійно виконує всі обов'язки і реалізує права, що випливають з трудових правовідносин з Працівниками.

1.6.

Надання Працівників не веде до встановлення між і відносин підряду: не приймає на себе зобов'язань по досягненню якогось певного результату (результатів) діяльності Працівників, по передачі його. не відповідає за недосягнення або недосяжність результату (результатів), що є метою при залученні Працівників.

1.7.

Надання Працівників оформляється Актом про надання працівників за формою, встановленою Сторонами в Додатку № до Договору, який є невід'ємною частиною Договору.

1.8.

зобов'язується надати Послуги особисто.

2.

Термін дії договору

2.1.

Договір набуває чинності з і діє до.

2.2.

Після закінчення терміну дії Договору, а також терміну надання Працівників зобов'язаний не допускати Працівників до роботи.

3.

Права та обов'язки сторін

3.1.1.

Сформувати Заявку на надання Працівників і направити протягом робочих днів з моменту підписання Договору.

Заявка направляється за реквізитами, вказаними в розділі 15 Договору, одним із таких способів:

- телефонограма

- Факсимільного зв'язком

- По електронній пошті

3.1.2.

Оплатити надані послуги з надання Працівників в повному обсязі і в строки, передбачені Договором.

3.1.3.

Своєчасно передавати всю необхідну для надання Послуг інформацію і документацію.

3.1.4.

Прийняти надані Послуги відповідно до умов Договору.

3.1.5.

Чи не передавати отриману від інформацію, пов'язану з наданням послуг за Договором, третім особам і не використовувати її іншим чином, здатним привести до нанесення збитку інтересам.

3.1.6.

Забезпечити своєчасний прийом Працівників і забезпечити їх роботою за посадами, зазначеним в Договорі.

3.1.7.

Забезпечити Працівників належними, безпечними і відповідними Трудовому кодексу РФ умовами для виконання трудових функцій, а також усіма необхідними документами, матеріалами, засобами і знаряддями праці, приміщенням і всім необхідним, пов'язаних із здійсненням Працівниками професійної діяльності в інтересах.

3.1.8.

Нести всі витрати, пов'язані з утриманням Працівників.

3.1.9.

Ознайомити Працівників з локальними нормативними правовими актами, що діють у в разі, якщо такі акти зачіпають питання по організації робіт, охорони праці, пожежної безпеки та інші вимоги, необхідні для безпечного і якісного виконання робіт.

3.1.10.

Забезпечити дотримання нематеріальних благ Працівників, перерахованих в ст. 150 ГК РФ : Життя і здоров'я, гідність особистості, особиста недоторканність, честь і добре ім'я, ділова репутація, недоторканність приватного життя, особиста і сімейна таємниця, право вільного пересування, вибору місця перебування і проживання і т.д.

3.1.11.

У разі виявлення факту розкрадання майна, вчиненого Працівником, зобов'язаний самостійно звернутися до відповідних органів із заявою. Виконавець в цьому випадку сприяє у відносинах з працівником і органами державної влади. Після закінчення судового розгляду зобов'язаний надати копію вироку суду, яке набрало законної сили, завірену судом.

3.1.12.

Дотримуватися трудового законодавства і інші нормативні правові акти, що містять норми трудового права, локальні нормативні акти, умови колективного договору, угод і трудових договорів, що поширюються на Працівників, в частині, що стосується його обов'язкових для Працівників вказівок щодо виконання ними трудових функцій.

3.1.13.

Забезпечувати дотримання вимог охорони праці щодо Працівників.

3.1.14.

Не надавати Працівників іншим організаціям та індивідуальним підприємцям.

3.1.15.

Після закінчення кожного поточного місяця надавати інформацію та документи, необхідні для регулювання трудових відносин з працівниками з обліку робочого часу, оплати праці, кадрового обліку, а також повідомляти про всі випадки відсутності Працівників на роботі.

3.2.1.

В термін до м видати довіреність, оформлену відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує повноваження перед Працівниками на вчинення дій по Договору.

3.2.2.

Надавати Послуги якісно і в строк відповідно до умов Договору.

3.2.3.

Чи не передавати і не показувати третім особам знаходиться у документацію та інформацію, отриману від.

3.2.4.

Направити на адресу мотивовані зауваження по заявці протягом робочих днів з моменту її отримання. У разі ненаправлення таких зауважень Заявка вважається прийнятою і підлягає виконанню відповідно до умов Договору.

3.2.5.

При надходженні від вимоги про заміну Працівника відповідно до п. 3.3.10 Договору, виробляє таку заміну протягом робочих днів з моменту надходження вимоги. Даний термін може бути збільшений в односторонньому порядку в тому випадку, якщо замінна штатна одиниця володіє кваліфікаційними вимогами, що не дозволяють здійснити пошук необхідної кандидатури в стислий термін. Про подовження повідомляє негайно після того, як йому стане відомо про затруднительности пошуку підходящої кандидатури.

3.2.6.

У разі виявлення факту заподіяння шкоди майну діями Працівника, зобов'язаний на підставі належним чином оформленого акта про заподіяння шкоди майну і акту про оцінку завданої шкоди відшкодувати завдані збитки. При цьому до переходить право вимоги до Працівника в порядку регресу.

У разі незгоди з фактом заподіяння шкоди діями Працівника і (або) розміром заподіяної шкоди, має право провести службове розслідування. Службове розслідування проводиться комісією, що формується, до складу якої входять не менше одного представника з боку. У разі відмови від напрямку представника (ненаправлення представника) для участі в комісії, комісія формується без представника. Загальний час службового розслідування не перевищує один календарний місяць з моменту формування комісії. Комісія має право проводити опитування Працівників, осіб, що володіють інформацією за фактом заподіяння шкоди, залучати незалежних оцінювачів, проходити на територію, отримувати пояснення від, вчиняти інші дії, спрямовані на встановлення факту і розміру заподіяння шкоди.

3.2.7.

Забезпечити дотримання трудових прав і обов'язків Працівників.

3.2.8.

Забезпечити прибуття Працівників на місце роботи.

3.2.9.

Видати на вимогу наказ або розпорядження про понаднормову роботу Працівників або їх роботи у вихідні та святкові дні у випадках, коли така робота відповідно до трудового законодавства допускається без згоди працівника.

3.2.10.

Своєчасно направляти іншого Працівника замість відсутнього більш робочих днів.

3.2.11.

Своєчасно повідомляти про звільнення Працівників.

3.2.12.

На період дії Договору не надавати Працівників іншим організаціям або індивідуальним підприємцям.

3.2.13.

Надати для вибору на вакансію не менше кандидатів, які відповідають вимогам, зазначеним в п. 1.3 Договору. Про кожного кандидата зобов'язаний подати необхідну інформацію, включаючи професійні та біографічні дані.

організовує співбесіду кандидатів з протягом робочих днів з моменту пропозиції кандидатур.

3.2.14.

Уявити посадові інструкції Працівників, копії трудових договорів з усіма Працівниками, а також копії документів, що підтверджують кваліфікацію та досвід роботи Працівників, разом з іншою інформацією, вказаною в п. 3.2.13 Договору.

3.3.1.

Контролювати надання Послуг, не втручаючись в діяльність.

3.3.2.

Відмовитися від виконання Договору за умови оплати фактично здійснених останнім витрат на надання Послуг.

3.3.3.

Давати Працівникам обов'язкові вказівки щодо виконання ними трудових функцій.

3.3.4.

Рекомендувати конкретні кандидатури для укладення з ними трудових договорів та напрямки їх в порядку і на умовах Договору.

3.3.5.

У будь-який момент зажадати від заміни конкретного Працівника без пояснення причин. Таке право може бути реалізоване в разі, коли загальна кількість замінних протягом одного місяця Працівників не складає більше 10% від загальної кількості Працівників.

3.3.6.

Звернутися до з пропозицією заохотити кого-небудь з Працівників, сумлінно виконуючого покладені на нього обов'язки.

3.3.7.

У разі звільнення кого-небудь з Працівників - вимагати від надати йому іншого Працівника замість того, трудовий договір з яким було розірвано.

3.3.8.

У разі порушення дисципліни будь-ким з Працівників належним чином оформляти порушення дисципліни і звертатися до з пропозицією застосування до такого Працівникові відповідних заходів дисциплінарного стягнення.

3.3.9.

У разі виробничої необхідності усунути Працівника від виконання роботи.

3.3.10.

Вимагати заміни Працівника, який не відповідає заявленій кваліфікації. Для цього звертається до з мотивованим вимогою про заміну Працівника.

3.3.11.

Використовувати працю Працівників в свою користь.

3.3.12.

Давати Працівникам обов'язкові для них вказівки щодо виконання ними трудової функції в порядку, передбаченому локальними нормативними актами, на підставі довіреності, виданої. При цьому не може змінювати місце і режим роботи Працівників, направляти їх у відрядження, переводити на іншу роботу, звільняти, робити будь-які інші дії, які тягнуть за собою зміну або припинення трудових відносин.

3.3.13.

Вимагати від видання наказу чи розпорядження про понаднормову роботу Працівників або їх роботи у вихідні та святкові дні у випадках, коли така робота відповідно до трудового законодавства допускається без згоди працівника.

3.3.14.

Вимагати від звільнення Працівника, який вчинив винні дії, що дають підстави для припинення з ним трудових відносин з ініціативи роботодавця.

3.4.1.

Вимагати оплати за надані послуги.

3.4.2.

Отримувати від будь-яку інформацію, необхідну для виконання своїх зобов'язань за Договором. У разі неподання або неповного або невірного подання інформації має право призупинити виконання своїх зобов'язань за Договором до подання необхідної інформації.

3.4.3.

Замінити конкретного Працівника у випадках, якщо подібна заміна відповідає пред'явленим кваліфікаційним вимогам, тобто не робить істотного впливу на якість виконуваної роботи Працівників. Таке право може бути реалізоване в разі, коли загальна кількість замінних протягом одного місяця Працівників не складає більше 10% від загальної кількості Працівників. Дане право не поширюється на Працівників, наданих за рекомендацією відповідно до п. 3.3.4 Договору, за винятком випадків, коли така заміна викликана звільненням Працівника за власною ініціативою.

3.4.4.

Здійснювати контроль над виконанням умов Договору, включаючи зобов'язання по створенню безпечних умов праці для Працівників, в тому числі у формі безпосередньої присутності представника на території.

3.4.5.

Встановлювати заробітну плату працівникам і розмір інших виплат Працівникам на свій розсуд з урахуванням вимог чинного законодавства.

3.4.6.

Вимагати від Працівників виконання умов трудових договорів, посадових інструкцій і локальних нормативних правових актів, що діють у.

3.4.7.

Залучати Працівників до дисциплінарної, матеріальної відповідальності у випадках, передбачених законодавством, трудовими договорами, локальними нормативними правовими актами, що діють у.

4.

Правила (умови) надання працівників

4.1.

Працівники мають трудові договори, укладені з, в яких визначена їх трудова функція. не може направляти до Працівників, з якою не укладено трудовий договір. Працівники направляються до з їх згоди для виконання певних їх трудовими договорами трудових функцій в інтересах, під керуванням і контролем.

Надані Працівники перебувають у трудових відносинах з, в зв'язку з чим підкоряються колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, локальних нормативних актів.

Надані Працівники зобов'язані дотримуватися вимог до організації робіт, охорони праці, пожежної безпеки та інші вимоги, необхідні для безпечного і якісного виконання робіт.

4.2.

Працівники не роблять будь-які послуги і не здійснюють будь-які дії від імені. Жоден з Працівників не є працівником і не перебуває з в цивільно-правових і / або трудових відносинах у зв'язку з укладенням Договору.

4.3.

Всі витрати, пов'язані з утриманням Працівників, несе. Витрати, пов'язані із здійсненням охорони праці Працівників, компенсуються протягом робочих днів після пред'явлення документів, що підтверджують здійснення цих витрат.

4.4.

Розрахунок, нарахування та сплату податків та інших обов'язкових платежів до бюджетів та позабюджетних фондів всіх рівнів, що нараховуються у зв'язку з виплатою Працівникам винагороди, здійснює. є податковим агентом щодо податку на доходи фізичних осіб з виплат Працівникам.

4.5.

зобов'язується належним чином вести кадровий облік по всім Працівникам. Обов'язок щодо належного оформлення трудових договорів з Працівниками повністю лежить на.

4.6.

Відсутність на роботі Працівників у випадках, передбачених законодавством, або з поважних причин не може розцінюватися як порушення умов Договору. зобов'язаний своєчасно інформувати про причини і терміни відсутності Працівників на роботі.

4.7.

Якщо Працівник відсутній на роботі у випадках, передбачених законодавством, або з поважних причин більше робочих днів, має право вимагати надання іншого Працівника. зобов'язаний направити до іншого Працівника протягом робочих днів після отримання письмового повідомлення.

4.8.

При звільненні Працівників зобов'язаний направити до іншого Працівника протягом робочих днів з моменту звільнення.

4.9.

Якщо не направив до іншого Працівника у випадках, передбачених Договором, плата за послуги з надання персоналу зменшується на за кожного відсутнього Працівника.

4.10.

При необхідності надання Працівників, які несуть повну матеріальну відповідальність за довірене їм майно, Сторони складають додаткову угоду до Договору про порядок передачі, повернення, відповідальність за недостачу і порядку відшкодування втраченого майна. при цьому укладає з відповідними Працівниками договори про повну матеріальну відповідальність.

5.

Умови праці працівників

5.1.

Працівникам встановлюється робочий час:.

5.2.

Встановлення працівникам відповідного місця роботи і режиму робочого часу забезпечує.

5.3.

Місце роботи і режим робочого часу Працівників можуть бути змінені тільки за згодою. В цьому випадку зобов'язаний забезпечити встановлення Працівникам нового місця роботи і нового режиму роботи в порядку, передбаченому трудовим законодавством.

5.4.

Фактичний час роботи Працівників фіксується уповноваженим представником в щомісячній відомості. Зазначений документ щомісяця підписується уповноваженими представниками і.

6.

Порядок здачі-прийому послуг

6.1.

Упродовж робочих днів з дня закінчення кожного зобов'язаний подати такі документи нарочним або рекомендованим поштовим відправленням з вибору:

Звіт про надані послуги - 1 (один) примірник;

Звіт про витрати по наданим послугам з додатком копій підтверджуючих витрати документів, завірених;

Акт здачі-прийому наданих послуг (далі по тексту - Акт) - 2 (два) примірники за формою, встановленою Сторонами в Додатку № до Договору, що є його невід'ємною частиною;

Рахунок-фактуру - 1 (один) примірник, оформлений відповідно до вимог законодавства.

6.2.

Упродовж робочих днів з дня отримання документів, зазначених у п. 6.1 Договору, в повному обсязі і оформлених належним чином зобов'язаний або прийняти послуги, зазначені в Акті, підписавши Акт, або направити письмові мотивовані заперечення до Акту.

6.3.

Сторони дійшли згоди, що якщо протягом робочих днів з дня отримання документів, зазначених у п. 6.1 Договору, не надав нарочним або рекомендованим поштовим відправленням з вибору письмові мотивовані заперечення до Акту, то Акт вважається підписаним, а Послуги, зазначені в Акті - прийнятими.

6.4.

Термін усунення недоліків становить робочих днів з дня отримання письмового мотивованого заперечення, зазначеного в п. 6.2 Договору.

6.5.

Послуги вважаються наданими належним чином в разі підписання Сторонами Акту тільки за умови передачі всіх документів, зазначених у п. 6.1 Договору.

7.

Вартість послуг і порядок розрахунків

7.1.

Вартість Послуг за Договором складає руб. (), в т.ч. ПДВ% в сумі руб. (), За одну годину роботи кожного Працівника. Разом вартість однієї години роботи всіх Працівників становить руб. (), В тому числі ПДВ% в розмірі руб. ().

7.2.

Оплата Послуг здійснюється протягом банківських днів з дня підписання Сторонами Акту здачі-прийому послуг відповідно до умов Договору.

7.3.

Вартість Послуг включає в себе суму витрат, пов'язаних з наданням Послуг.

7.4.

Спосіб оплати за Договором: перерахування грошових коштів у валюті Російської Федерації (рубль) на розрахунковий рахунок. При цьому обов'язки в частині оплати за Договором вважаються виконаними з дня списання коштів банком з рахунку.

8.

Конфіденційність

8.1.

Умови Договору та угод, протоколів, додатків до нього конфіденційні і не підлягають розголошенню.

8.2.

Сторони зобов'язуються не розголошувати і вживати всіх необхідних заходів до захисту від несанкціонованого доступу третіх осіб до інформації про умови Договору, угод, протоколів, додатків до нього, а також всі необхідні заходи, для того, щоб співробітники, агенти, правонаступники Сторін не розголошували зазначену інформацію без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

8.3.

Умови конфіденційності вищевказаної інформації зберігають свою силу протягом всього терміну дії Договору і протягом 3 (трьох) років після закінчення договірних відносин за Договором.

8.4.

Передбачені Договором зобов'язання Сторін щодо конфіденційності і не розголошення інформації не поширюються на загальнодоступну інформацію.

8.5.

Якщо одна із Сторін допустить розголошення конфіденційної інформації, вона відшкодує іншій Стороні завдані збитки, включаючи будь-яку завдану реальний збиток або упущену вигоду.

8.6.

Конфіденційна інформація може бути передана однією із Сторін органам державної влади з підстав і в порядку, встановлених законодавством, з повідомленням про це іншої Сторони протягом календарних днів.

9.

Відповідальність сторін

9.1.

Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором відповідно до Договору та законодавства України.

9.2.

Неустойка за Договором виплачується тільки на підставі обґрунтованого письмового вимоги Сторін.

9.3.

Виплата неустойки не звільняє Сторони від виконання обов'язків, передбачених Договором.

9.4.

У разі невиконання або неналежного виконання однією із Сторін зобов'язань за Договором вона зобов'язана відшкодувати іншій Стороні заподіяні таким невиконанням збитки.

9.5.

відповідальність:

9.5.1.

За порушення термінів оплати наданих Послуг, сплачує пеню в розмірі відсотків від вартості несвоєчасно сплаченого етапу Послуг за Договором за кожен день прострочення, але не більше відсотків від вартості несвоєчасно сплаченого етапу Послуг.

9.5.2.

У разі невиконання (неналежного виконання) обов'язків, передбачених п.п. 3.1.3 , 3.1.4 , 3.1.5 Договору, виплачує штраф в розмірі за кожен такий випадок.

9.5.3.

У разі якщо не прийняв спрямованих до нього Працівників або не надав їм роботу, він зобов'язаний виплатити неустойку в розмірі, але не менше 2/3 середньої заробітної плати Працівників.

9.5.4.

У разі укладення трудового договору або договору підряду (надання послуг) з звільнилися Працівником зобов'язаний виплатити неустойку в розмірі.

9.6.

відповідальність:

9.6.1.

За порушення термінів надання Послуг, сплачує пеню в розмірі відсотків від вартості несвоєчасно наданого етапу Послуг за Договором за кожен день прострочення, але не більше відсотків від вартості несвоєчасно наданого етапу Послуг.

9.6.2.

У разі невиконання (неналежного виконання) обов'язків, передбачених п. 3.2.1 Договору, виплачує штраф в розмірі за кожен такий випадок.

9.6.3.

У разі невиконання (неналежного виконання) обов'язків по передачі документів, передбачених п. 6.1 Договору, Послуги вважаються не переданими, а, на додаток до неустойку, зазначеної в п. 9.6.1 Договору, виплачує штраф в розмірі за кожен такий випадок.

9.6.4.

несе відповідальність за збереження отриманих від оригіналів документів і в разі втрати зобов'язується відновити їх за свій рахунок.

9.6.5.

У разі направлення до Працівника, з якою не укладено трудовий договір, виплачує неустойку в розмірі.

9.6.6.

несе відповідальність за шкоду, заподіяну Працівниками майну.

9.6.7.

У разі якщо у строк, встановлений в п. 1.4 Договору, не направить до персонал, зазначений в п. 1.3 Договору, зобов'язаний виплатити неустойку в розмірі.

9.6.8.

несе перед відповідальність за шкоду, заподіяну Працівниками при встановленні їх вини.

9.6.9.

несе повну відповідальність за виплату Працівникам заробітної плати та інших винагород, якщо вони передбачені Положенням про оплату і стимулювання праці, а також за забезпечення персоналу передбачених чинним законодавством соціальних і трудових гарантій і пільг, в тому числі за компенсацію збитку в разі трудового каліцтва та іншого ушкодження здоров'я з вини роботодавця, за виплату допомоги по державному, соціальному страхуванню, за збереження середньої заробітної плати на період навчання.

10.

Підстави і порядок розірвання договору

10.1.

Договір може бути розірваний за згодою Сторін, а також в односторонньому порядку на письмову вимогу однієї із Сторін з підстав, передбачених Договором та законодавством.

10.2.

Розірвання Договору в односторонньому порядку проводиться тільки за письмовою вимогою Сторін протягом календарних днів з дня отримання Стороною такого вимоги.

10.3.

має право розірвати Договір в односторонньому порядку за умови оплати фактично наданих Працівників у випадках:

10.3.1.

У разі неодноразового порушення строків надання Послуг або несвоєчасного надання Послуг за даним Договором та більш етапів і / або порушення термінів надання Послуг або несвоєчасного надання Послуг по одному етапу на термін більше робочих днів.

10.3.2.

У разі порушення обов'язків, передбачених п. 1.3 Договору.

10.3.3.

За умови оплати фактично здійснених останнім витрат на надання Послуг.

10.3.4.

У разі направлення до Працівника, з якою не укладено трудовий договір, має право відмовитися від виконання Договору і не допускати інших Працівників до роботи.

10.4.

має право розірвати Договір в односторонньому порядку п ри умови повного відшкодування збитків у випадках:

10.4.1.

У разі неодноразового порушення строків оплати Послуг або несвоєчасної оплати Послуг за даним Договором та більш етапів і / або порушення термінів оплати Послуг або несвоєчасної оплати Послуг по одному етапу на термін більше робочих днів.

10.4.2.

У разі неодноразового (і більше разів) порушення обов'язків, передбачених п. 3.1.5 Договору.

11.

Вирішення спорів з договору

11.1.

Претензійний порядок є обов'язковим. Спір може бути переданий на вирішення арбітражного суду після прийняття сторонами заходів з досудового врегулювання в.

12.

Форс мажор

12.1.

Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за Договором у разі, якщо невиконання зобов'язань стало наслідком дій непереборної сили, а саме: пожежі, повені, землетруси, страйки, війни, дій органів державної влади або інших незалежних від Сторін обставин.

12.2.

Сторона, яка не може виконати зобов'язання за Договором, повинна своєчасно, але не пізніше календарних днів після настання обставин непереборної сили, письмово сповістити іншу Сторону, з наданням обгрунтовують документів, виданих компетентними органами.

12.3.

Сторони визнають, що неплатоспроможність Сторін не є форс-мажорною обставиною.

13.

Інші умови

13.1.

Сторони не мають ніяких супутніх усних домовленостей. Зміст тексту Договору повністю відповідає дійсному волевиявленню Сторін.

13.2.

Все листування по предмету Договору, що передує його висновком, втрачає юридичну силу з дня укладення Договору.

13.3.

Сторони визнають, що якщо будь-яка з положень Договору стає недійсним протягом терміну його дії внаслідок зміни законодавства, інші положення Договору обов'язкові для Сторін протягом терміну дії Договору.

13.4.

Договір складений в 2 (двох) примірниках російською мовою по одному для кожної із Сторін.

14.

список додатків

15.

Адреси, реквізити та підписи сторін

: юридична адреса - ; Поштова адреса - ; тел. -; факс -; e-mail -; ІПН -; КПП -; Свідоцтво про Державну -; р / с - в к / с; БИК.

Від імені __________

: юридична адреса - ; Поштова адреса - ; тел. -; факс -; e-mail -; ІПН -; КПП -; Свідоцтво про Державну -; р / с - в к / с; БИК.

Від імені __________