«Збільшення статутного капіталу ТОВ"

 1. Збільшення статутного капіталу за рахунок майна ТОВ.
 2. Збільшення статутного капіталу ТОВ за рахунок додаткових внесків всіх його учасників.
 3. Збільшення статутного капіталу товариства за рахунок додаткових внесків одного або декількох учасників...
Замовити судове представництво в арбітражних і районних судах Замовити

Збільшення статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю це багатоетапна процедура. В даний час процедура збільшення статутного капіталу ТОВ регулюється Федеральним законом "Про товариства з обмеженою відповідальністю" від 08.02.1998 N 14-ФЗ.

Для початку необхідно з'ясувати, з якою метою взагалі проводиться збільшення статутного капіталу Для початку необхідно з'ясувати, з якою метою взагалі проводиться збільшення статутного капіталу. Виходячи з положень ст. 14 Закону №14-ФЗ статутний капітал ТОВ - це сукупність речей (грошей, цінних паперів, або іншого майна), а так же майнових прав, або інших мають грошову оцінку прав, яка визначає мінімальний розмір майна ТОВ, що гарантує інтереси його кредиторів. Однак, як випливає з аналізу законодавства, крім того статутний капітал товариства так само є джерелом формування того майна, яке буде належати цьому товариству на праві власності, тобто статутний капітал гарантує не тільки інтереси кредиторів, а й самих учасників Товариства. Також, саме права на частку в статутному капіталі, основа статусу учасника товариства, отже саме це право породжує інші права та обов'язки особи, як учасника ТОВ, в тому числі і право на участь у розподілі прибутку від діяльності товариства.

Отже, збільшення статутного капіталу, найчастіше проводиться в зв'язку з:

1. Браком оборотних коштів.

Грошові кошти, внесені в Статутний капітал Товариства, можуть використовуватися для будь-яких фінансово-господарських потреб підприємства і, крім того, внески в Статутний капітал не обкладаються податками такими як, податок на додану вартість і податок на прибуток при отриманні безоплатних коштів. Інакше кажучи, статутний капітал збільшують в тих випадках, коли у суспільства не вистачає власних коштів, для здійснення тієї чи іншої діяльності.

2. Ліцензійними вимогами.

Для отримання певних ліцензій і дозволів на ведення діяльності законодавцем встановлені певні вимоги до розміру Статутного капіталу. Наприклад, для отримання статусу Приватного охоронного підприємства, розмір статутного капіталу товариства на сьогоднішній день має становити не менше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. І якщо, наприклад, вже з чинним ТОВ зі статутним капіталом 50 тисяч рублів необхідно отримати право здійснювати охоронну діяльність, перш ніж отримати ліцензію на здійснення даного виду діяльності, учасники товариства повинні збільшити статутний капітал, як мінімум до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. Змістом третьої особи до складу Учасників Товариства. Вносячи додатковий внесок в Статутний капітал, третя особа набуває права та обов'язки учасника ТОВ.

Треба сказати, що збільшення статутного капіталу може здійснюватися і з інших причин. Наприклад, під час укладення великих угод, особливо з іноземними кампаніями розмір статутного капіталу часто має вельми велике значення, оскільки, як уже було сказано, саме статутний капітал визначає мінімальний розмір його майна, що гарантує інтереси його кредиторів.

Збільшення статутного капіталу ТОВ можна умовно розділити на 3 етапи:

Збільшення статутного капіталу ТОВ можна умовно розділити на 3 етапи:

1. Прийняття рішення учасниками суспільство про збільшення статутного капіталу ТОВ. З юридичної точки зору на цьому етапі важливе значення має дотримання вимог законодавства та Статуту товариства про порядок прийняття відповідного рішення (порядок проведення загальних зборів учасників, підрахунок голосів і т.д.), а так само визначення самої можливості збільшення статутного капіталу, оскільки законодавство встановлює для збільшення статутного капіталу ТОВ ряд умов:

 • повністю оплачений первісний Статутний капітал, навіть якщо не минув один рік (передбачений Договором про заснування або рішенням про заснування) з моменту державної реєстрації. В цьому випадку засновникам просто необхідно погасити свою заборгованість по оплаті Статутного капіталу;
 • сума, на яку збільшується статутний капітал за рахунок майна Товариства, не повинна перевищувати різницю між вартістю чистих активів товариства і сумою статутного капіталу і резервного фонду товариства;
 • після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства не повинна бути менше його Статутного капіталу. В іншому випадку Суспільство взагалі зобов'язане оголосити про зменшення свого Статутного капіталу до розміру, що не перевищує вартість його чистих активів, і зареєструвати таке зменшення в установленому законом порядку;
 • після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства не повинна бути меншою за мінімальний розмір Статутного капіталу, встановленого на момент державної реєстрації Товариства. В іншому випадку Товариство підлягає ліквідації.

2. Другим етапом є сама передача коштів за рахунок яких збільшується Статутний капітал Товариства. Як вже було сказано, воно може бути зроблено шляхом внесення грошових коштів на розрахунковий рахунок товариства, передачею товариству майна, а так само майнових прав. Крім того, збільшення може бути вироблено за рахунок майна товариства. Всі ці дії вимагають відповідного юридичного оформлення.

3. Третім завершальним етапом при збільшенні статутного капіталу є державна реєстрація. Тут необхідно сказати, що ст. 19 Закону 14-ФЗ встановлено, що для третіх осіб зміни пов'язані зі збільшенням статутного капіталу набувають чинності з моменту їх державної реєстрації. Крім того, відомості про розмір статутного капіталу обов'язково повинні міститися в статуті. Отже, при зміні розміру статутного капіталу необхідно внесення змін до статуту товариства, а відповідно до Закону №14-ФЗ зміни до Статуту товариства так само набувають чинності для третіх осіб тільки після їх державної реєстрації. Таким чином, щоб збільшення статутного капіталу відбулося, тобто стало юридичним фактом і спричинило за собою юридично значимі наслідки, Товариство повинно здійснити дії для державної реєстрації пов'язаної зі збільшенням статутного капіталу. Тут необхідно дотримати норми Федерального закону від 8 серпня 2001 N 129-ФЗ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та індивідуальних підприємців" (далі - Закон №129-ФЗ), тобто представити у реєструючий орган повний перелік необхідних документів, а так само дотримати

терміни встановлені Законом №14-ФЗ для державної реєстрації змін пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу.

Отже, Закон №14-ФЗ виділяє 3 форми збільшення статутного капіталу: збільшення статутного капіталу за рахунок майна товариства, за рахунок додаткових внесків учасників, і за рахунок внесків третіх осіб.

Збільшення статутного капіталу за рахунок майна ТОВ.

Дана форма збільшення статутного капіталу регламентована ст. 18 Закону №14-ФЗ. Товариство з обмеженою відповідальністю створюється з метою здійснення підприємницької діяльності, відповідно воно отримує дохід у вигляді майна. При цьому, ТОВ, будучи повноправним суб'єктом цивільних правовідносин, володіє речовими правами на майно. І саме за рахунок такого майна (або майнових прав, придбаних в процесі здійснення Товариством своєї діяльності) відбувається збільшення статутного капіталу. Отже, відмінною рисою даного виду збільшення статутного капіталу товариства є те, що розмір і вартість майна товариства не збільшується. Крім того, розмір і процентне співвідношення часток учасників товариства залишається незмінними, змінюється тільки номінальна вартість частки кожного учасника.

Джерелом збільшення статутного капіталу таким способом можуть бути тільки чисті активи Товариства, під яким розуміється балансова вартість майна товариства, зменшена на суму його зобов'язань Джерелом збільшення статутного капіталу таким способом можуть бути тільки чисті активи Товариства, під яким розуміється балансова вартість майна товариства, зменшена на суму його зобов'язань. Іншими словами мова йде про реальну вартість наявного у ТОВ майна, що визначається за даними бухгалтерської звітності за минулий період.

Крім того, при обчисленні чистих активів при збільшенні статутного капіталу з розрахунку виключається номінальна вартість статутного капіталу товариства, а так само вартість резервного фонду.

До складу активів, що приймаються до розрахунку включаються необоротні та оборотні активи. До складу пасивів включаються довгострокові і короткострокові зобов'язання за позикою і кредитами, кредиторська заборгованість, заборгованість перед учасниками з виплати доходів, резерви майбутніх витрат, інші короткострокові зобов'язання.

Для того, щоб сума збільшення відображала реальний, а не фіктивний приріст майна товариства, п. 2. ст. 18 Закону №14-ФЗ встановлює, що сума, на яку збільшується статутний капітал товариства за рахунок майна товариства, не повинна перевищувати різницю між вартістю чистих активів товариства і сумою статутного капіталу і резервного фонду товариства.

Рішення про збільшення статутного капіталу приймається всіма учасниками товариства на загальних зборах більшістю не менше двох третин, від загального числа учасників. Однак законодавство дозволяє збільшити необхідну кількість голосів для прийняття цього рішення статутом ТОВ. Отже, якщо статут містить спеціальну норму, то необхідне число голосів може бути збільшено навіть до ста відсотків. Однак, як випливає з п.1 ст.18 Закону №14-ФЗ, зменшити необхідну кількість голосів для прийняття рішення про збільшення статутного капіталу не можливо, таким чином, законодавство гарантує інтереси учасників товариства.

Після збільшення статутного капіталу за рахунок майна товариства, протягом місяця, необхідно здійснити державну реєстрацію змін до статуту товариства та змін до ЕГРЮЛ.

Необхідно відзначити, що при державній реєстрації збільшення статутного капіталу товариства, до реєструючого органу необхідно зробити одночасно два реєстраційних дії: внесення в ЕГРЮЛ запису в зв'язку з державної реєстрації змін, що вносяться до установчих документів юридичної особи (внесення запису в ЕГРЮЛ про новий розмір статутного капіталу і реєстрація самих змін до статуту) і записи в зв'язку з державною реєстрацією змін, що стосуються відомостей про юридичну особу, але не пов'язаних з внесенням та менений до установчих документів юридичної особи (внесення в ЕГРЮЛ нових відомостей про учасників товариства, а саме про номінальну вартість їх часток). Таким чином, до реєструючого органу необхідно подати такі документи:

 1. Заяви за формою №Р13001 і Р14001 рекомендованої ФНС Росії. У Заяві №Р13001 вказується новий розмір статутного капіталу, в Заяві №Р14001 вказуються нові відомості про вартість часток учасників. Заяви підписуються головою виконавчого органу організації (директором). Підпис на заявах засвідчується в нотаріальному порядку.
 2. Нова редакція статуту (або зміни до статуту), із зазначенням нового розміру статутного капіталу датована моментом прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту або змін до статуту Товариства загальними зборами учасників.
 3. Протокол загальних зборів учасників товариства, або якщо в ТОВ один учасник, то рішення єдиного учасника товариства. Протокол або Рішення єдиного учасника повинні містити, рішення про збільшення статутного капіталу прийняте необхідною кількістю голосів, рішення про внесення відповідних змін до статуту товариства та рішення про затвердження змін до статуту або нової редакції статуту.
 4. Бухгалтерський баланс за попередній рік - копія, прошита і завірена печаткою і підписом директора.
 5. Квитанція про оплату держмита за реєстрацію змін.

Спірним питанням є необхідність подання в рег. орган копії бухгалтерського балансу за попередній рік (баланс). Ні Законом №14-ФЗ, ні Законом №129-ФЗ подання цього документа для державної реєстрації не встановлено. Крім того Закон №129-ФЗ забороняє реєструючого органу вимагати для реєстрації інших документів, крім тих, що встановлені законодавством. Однак на практиці, реєструючі органи деяких регіонів вимагають подання балансу, і відстоюють свою позицію.

На нашу думку, вимога подання даного документа порушує законодавство. На практиці реєструючі органи пов'язують дану вимогу до положень другого абзацу п. 1 ст. 18 Закону №14-ФЗ, в якому сказано, що Рішення про збільшення статутного капіталу товариства за рахунок майна товариства може бути прийнято тільки на підставі даних бухгалтерської звітності товариства за рік, що передує року, протягом якого прийнято таке рішення. Але жоден нормативно-правовий акт не встановлює необхідність подання даного документа в реєстраційний орган. Отже, відмова в реєстрації на підставі його неподання порушує вимоги Закону №129-ФЗ.

Однак для економії часу, сил і засобів іноді дійсно краще уявити один зайвий документ, ніж отримати в органі, що реєструє відмову.

Втім, якщо відмова вже винесено, то звичайно можна оскаржити його в судовому порядку і шанси на успішний результат справи будуть дуже великі.

Збільшення статутного капіталу ТОВ за рахунок додаткових внесків всіх його учасників.

Другим способом збільшення статутного капіталу ТОВ є внесення додаткових вкладів учасників товариства. Особливістю даного способу збільшення статутного капіталу є, - то що розмір майна товариства збільшується на номінальну вартість додаткових вкладів. Це принципово відрізняє даний спосіб від збільшення статутного капіталу за рахунок майна товариства. Додаткові вклади можна зробити за рахунок грошових коштів, за рахунок майна, а так само за рахунок майнових прав. При цьому при внесенні вкладу, зазначені гроші, майно або майнові права переходять суспільству. У той же час номінальна вартість частки учасника вніс додатковий внесок збільшується на вартість додаткового вкладу, а дійсна вартість частки пропорційно номінальної.

Збільшення статутного капіталу товариства за рахунок додаткових внесків всіх його учасників проходить в кілька етапів:

На першому етапі необхідно прийняти рішення про збільшення статутного капіталу. Закон №14-ФЗ встановлює, Рішення про збільшення статутного капіталу приймають загальні збори учасників товариства більшістю не менше двох третин голосів від загального числа голосів учасників товариства. Однак, як і при збільшенні статутного капіталу товариства за рахунок його майна, законодавець встановлює лише мінімум голосів необхідний для прийняття даного рішення. Статут ж суспільства може збільшити необхідну кількість голосів для прийняття рішення з даного питання.

Рішенням про збільшення повинна бути:

 • По-перше, визначена загальна вартість додаткових вкладів. Це необхідно в першу чергу для того, щоб визначити, на скільки збільшиться статутний капітал товариства.
 • По-друге рішення встановлює єдине для всіх учасників товариства співвідношення між вартістю додаткового вкладу учасника товариства і сумою, на яку збільшується номінальна вартість його частки. При цьому Закон №14-ФЗ прямо вказує на те, що зазначене співвідношення встановлюється виходячи з того, що номінальна вартість частки учасника товариства може збільшуватися на суму, що дорівнює або меншу вартості його додаткового вкладу.

З цього можна зробити висновок, що, по-перше сума на яку збільшується номінальна вартість частки зовсім не обов'язково відповідає вартості додаткового вкладу, але не може її перевищувати. По-друге, якщо рішення встановлює саме єдине для всіх учасників товариства співвідношення між вартістю додаткового вкладу учасника товариства і сумою, на яку збільшується номінальна вартість його частки, то і співвідношення часток в статутному капіталі не змінюється. Це і закріплюється другий абзац п. 1 ст. 19 Закону №14-ФЗ, де сказано, що кожен учасник товариства має право внести додатковий внесок, що не перевищує частини загальної вартості додаткових вкладів, пропорційної розміру частки цього учасника в статутному капіталі товариства. Таким чином, процентне співвідношення часток в статутному капіталі точно таке ж, як і співвідношення вкладень учасників в загальній вартості додаткових вкладів. Отже, і співвідношення часток після збільшення статутного капіталу залишається незмінним, а змінюється тільки номінальна вартість частки кожного учасника.

Законодавець встановлює загальне правило относительно терміну Внесення Додатковий вкладів - 2 місяці. Однако такоже законодавець вказує, что Інший срок может буті встановлений статутом товариства. Кроме того, учасники, які не вносячі змін до статуту, могут збільшити срок для внесення Додатковий вкладів. Це рішення можна прийняти стосовно окремо взятої процедури збільшення разом з прийняттям рішення про збільшення статутного капіталу.

Далі, не пізніше місяця з дня закінчення строку внесення додаткових вкладів загальні збори учасників товариства повинні прийняти рішення про затвердження підсумків внесення додаткових вкладів учасниками товариства та про внесення до статуту товариства змін, пов'язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу товариства. Це друге рішення, підводить підсумок по збільшенню статутного капіталу для учасників товариства, і з моменту прийняття даного рішення починає обчислюватися місячний термін встановлений Законом №14-ФЗ для державної реєстрації необхідних змін.

Для державної реєстрації всіх змін як уже було сказано вище необхідно зробити, два реєстраційних дії. У зв'язку з цим в реєструючий орган необхідно подати:

 1. Заяви за формою №Р13001 і Р14001 рекомендованої ФНС Росії. У Заяві №Р13001 вказується новий розмір статутного капіталу, в Заяві №Р14001 вказуються нові відомості про вартість часток учасників. Заяви підписуються головою виконавчого органу організації (директором). Підпис на заявах засвідчується в нотаріальному порядку.
 2. Нова редакція статуту (або зміни до статуту), із зазначенням нового розміру статутного капіталу датована моментом прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту або змін до статуту Товариства загальними зборами учасників.
 3. Протокол загальних зборів учасників (або рішення єдиного учасника) про збільшення статутного капіталу, з урахуванням зазначених вище положень, яке дане рішення повинно містити.
 4. Протокол загальних зборів учасників (або рішення єдиного учасника) про затвердження підсумків збільшення статутного капіталу, а так само про затвердження змін до статуту (нової редакції статуту).
 5. Квитанція про оплату держмита за реєстрацію змін.
 6. Документи, що підтверджують 100% оплату додаткових вкладів (копії).
 7. Документи на оцінку негрошових внесків до статутного капіталу (якщо такі є).

На додаток можна відзначити кілька моментів, Протокол загальних зборів учасників про збільшення статутного капіталу, якщо строго підходити до вимог закону, представляти в реєструючий орган не обов'язково На додаток можна відзначити кілька моментів, Протокол загальних зборів учасників про збільшення статутного капіталу, якщо строго підходити до вимог закону, представляти в реєструючий орган не обов'язково. Адже реєструючий орган вносить зміни до статуту. Стаття 7 Закону №129-ФЗ вимагає подання до реєструючого органу рішення про зміни в установчі документи. А це рішення приймається одночасно з затвердженням підсумків збільшення. Отже, можна прикладати в пакет документів тільки це рішення і у реєструючого органу не буде законних підстав для відмови в державній реєстрації.

Та й реєструючі органи на практиці не завжди вимагають рішення загальних зборів про збільшення статутного капіталу. Однак як уже говорилося вище, при наявності можливості, для економії часу даний документ варто представляти для державної реєстрації.

Що ж стосується документів, що підтверджують, оплату додаткових вкладів, то тут присутня якась правова колізія. З одного боку Закон №129-ФЗ забороняє реєструючим органам вимагати будь-які документи, крім встановлених, цим законом. З іншого боку п. 1.2 ст. 19 Закону №14-ФЗ вимагає подання документів, що підтверджують внесення в повному обсязі учасниками товариства додаткових вкладів до реєструючого органу. На даний момент суди єдиної позиції з питання вирішення даної колізії не виробили. Реєструючі органи вимагають подання цього документа в обов'язковому порядку, мотивуючи це тим, що законодавство про державну реєстрацію юридичних осіб складається не тільки з Закону №129-ФЗ, але і з інших Федеральних законів. На наш погляд подання цього документа все ж необхідно, тим більше, що необхідність його уявлення прямо встановлена ​​Законом.

Збільшення статутного капіталу товариства за рахунок додаткових внесків одного або декількох учасників або третіх осіб.

Даний спосіб збільшення також має кілька особливостей.

 1. При внесенні додаткових вкладів одним або декількома учасниками, а також третіми особами відповідно змінюється не тільки номінальна вартість часток учасників але і сам розмір часток, а це тягне свої наслідки. Адже від розміру частки в статутному капіталі товариства залежить дійсна вартість частки учасника та розподіл прибутку від діяльності товариства.
 2. При цьому способі збільшення статутного капіталу може бути змінений склад учасників, а саме до складу учасників можуть бути включені треті особи. Тут правда необхідно сказати що законодавець дозволяє заборонити Статутом суспільство включення третіх осіб до складу учасників. Однак, ця заборона Статуту, якщо такий є можна при необхідності скасувати, внісши до Статуту відповідні зміни. Отже, в разі застосування даного способу для збільшення статутного капіталу законодавець вимагає прийняття кількох рішень, при тому на відміну від збільшення статутного капіталу товариства за рахунок додаткових внесків всіх його учасників дані рішення повинні бути прийняті одноразово.

Це рішення:

 • Про збільшення його статутного капіталу на підставі заяви учасника товариства (заяв учасників товариства) про внесення додаткового вкладу та (або), якщо це не заборонено статутом товариства, заяви третьої особи (заяв третіх осіб) про прийняття його в суспільство і внесення вкладу (далі - Заява). Тут необхідно зазначити по-перше, що законодавець встановлює в інтересах учасників імперативну норму, вимагаючи щоб дане рішення було прийнято одноголосно. По-друге вказує, що конкретно має містити Заява - розмір і склад вкладу, порядок і термін його внесення, а також розмір частки, яку учасник товариства або третя особа хотіли б мати в статутному капіталі товариства. Законодавець не обмежує зміст заяви цими положеннями, пропонуючи учасникам або третім особам вказати в Заяві інші умови внесення вкладів та вступу до товариства, залишаючи розгляд цих заяв на розсуд Загальних зборів учасників.
 • Про внесення до статуту товариства змін у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу товариства, а також рішення про збільшення номінальної вартості частки учасника товариства або часток учасників товариства, які подали заяви про внесення додаткового вкладу, і в разі необхідності рішення про зміну розмірів часток учасників товариства. Тут необхідно звернути увагу на те, що учасники повинні не тільки затвердити зміни до статуту, а й прийняти рішення про положеннях в статуті не містяться, а саме про зміну розміру і вартості часток учасників, в зв'язку зі збільшенням статутного капіталу. Дане рішення теж приймається одноголосно всіма учасниками товариства.
 • Про прийняття третіх осіб в суспільство. Дане рішення також приймається одноголосно. Крім того закон прямо вказує, що номінальна вартість частки особи, що вступає в суспільства не може бути більше, ніж вартість його внеску в статутний капітал.

Важливе значення має те, що відповідно до положень Закону №14-ФЗ треті особи, отримують статус учасників не з моменту прийняття відповідних рішень учасниками товариства, а з моменту державної реєстрації змін пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу. Отже, всі рішення зазначені вище учасниці вживають в старому складі.

Закон №14-ФЗ встановлює термін 6 місяців з моменту прийняття рішення, для внесення вкладів учасниками або третіми особами. З моменту внесення останнього внеску починається місячний термін для державної реєстрації відповідних змін.

Для державної реєстрації всіх змін також необхідно зробити, два реєстраційних дії.

У зв'язку з цим в реєструючий орган необхідно подати:

 1. Заяви за формою №Р13001 і Р14001 рекомендованої ФНС Росії. У Заяві №Р13001 вказується новий розмір статутного капіталу, в Заяві №Р14001 вказуються нові відомості про вартість часток учасників. Заяви підписуються головою виконавчого органу організації (директором). Підпис на заявах засвідчується в нотаріальному порядку.
 2. Нова редакція статуту (або зміни до статуту), із зазначенням нового розміру статутного капіталу датована моментом прийняття рішення про затвердження нової редакції статуту або змін до статуту Товариства загальними зборами учасників.
 3. Протокол загальних зборів учасників (або рішення єдиного учасника) про збільшення статутного капіталу, з урахуванням зазначених вище положень, яке дане рішення повинно містити.
 4. Квитанція про оплату держмита за реєстрацію змін.
 5. Документи, що підтверджують 100% оплату додаткових вкладів
 6. Документи на оцінку негрошових внесків до статутного капіталу (якщо такі є).

Автор статті: юрист «Правового бюро« трибун »Самохін С.В.

Юридична фірма «Правове бюро« трибун ». Всі права захищені.

До списку статей