Трудовий кодекс Республіки Казахстан

Ви перебуваєте: Нормативна база

Дані оновлені: 01.07.2017г.

безпеки і охорони праці;

11) міжнародне співробітництво в області безпеки і охорони праці.

Стаття 180. Вимоги щодо безпеки та охорони праці і фінансування заходів

1. Вимоги щодо безпеки та охорони праці встановлюються нормативними правовими актами Республіки Казахстан і повинні містити правила, процедури та нормативи, спрямовані на збереження життя і здоров'я працівників у процесі їх трудової діяльності.

2. Вимоги щодо безпеки та охорони праці обов'язкові для виконання роботодавцями та працівниками при здійсненні ними діяльності на території Республіки Казахстан.

3. Фінансування заходів з безпеки та охорони праці здійснюється за рахунок коштів роботодавця та інших джерел, не заборонених законодавством Республіки Казахстан.

Працівники не несуть витрат на ці цілі.

Обсяг коштів визначається актом роботодавця або колективним договором.

Глава 18. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ І РОБОТОДАВЦЯ У ГАЛУЗІ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ

Стаття 181. Права та обов'язки працівника в області безпеки і охорони праці

1. Працівник має право на:

1) робоче місце, обладнане відповідно до вимог з безпеки і охорони праці;

2) забезпечення санітарно-побутовими приміщеннями, засобами індивідуального та колективного захисту відповідно до вимог з безпеки і охорони праці, а також трудовим, колективним договорами;

3) звернення до місцевого органу по інспекції праці про проведення обстеження умов і охорони праці на його робочому місці;

4) участь особисто або через свого представника в перевірці і розгляді питань, пов'язаних з поліпшенням умов, безпеки і охорони праці;

5) відмова від виконання роботи у разі незабезпечення роботодавцем працівника засобами індивідуального та (або) колективного захисту і при виникненні ситуації, яка створює загрозу його здоров'ю або життю, з письмовим повідомленням про це безпосереднього керівника або роботодавця;

6) освіту і професійну підготовку, необхідні для безпечного виконання трудових обов'язків, у порядку, встановленому законодавством Республіки Казахстан;

7) отримання достовірної інформації від роботодавця про характеристику робочого місця і території організації, стан умов, безпеки і охорони праці, про існуючий ризик пошкодження здоров'я, а також про заходи щодо його захисту від впливу шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів;

8) збереження середньої заробітної плати на час призупинення роботи організації через невідповідність вимогам з безпеки та охорони праці.

2. Працівник зобов'язаний:

1) дотримуватися вимог норм, правил та інструкцій з безпеки і охорони праці;

2) негайно повідомляти роботодавця або організатору робіт про кожну виробничу травму і інших пошкодженнях здоров'я працівників, ознаки професійного захворювання (отруєння), а також про ситуацію, яка створює загрозу життю і здоров'ю людей;

3) проходити обов'язкові попередні і періодичні медичні огляди, а також передзмінного, післязмінну і інше медичний огляд в порядку, встановленому уповноваженим органом в галузі охорони здоров'я;

4) на вимогу роботодавця проходити профілактичні медичні огляди у випадках, передбачених актом роботодавця, а також при переведенні на іншу роботу;

5) повідомляти роботодавця про встановлення інвалідності чи іншому погіршенні стану здоров'я, що перешкоджає продовженню трудових обов'язків;

6) неухильно застосовувати і використовувати за призначенням засоби індивідуального та колективного захисту, що надаються роботодавцем;

7) виконувати вимоги державного інспектора праці, технічного інспектора з охорони праці, фахівців внутрішнього контролю та запропоновані медичними установами лікувальні та оздоровчі заходи;

8) проходити навчання, інструктаж і перевірку знань з безпеки і охорони праці в порядку, визначеному роботодавцем і передбаченому законодавством Республіки Казахстан.

Стаття 182. Права та обов'язки роботодавця в області безпеки і охорони праці

1. Роботодавець має право:

1) заохочувати працівників за сприяння в створенні сприятливих умов праці на робочих місцях, раціоналізаторські пропозиції щодо створення безпечних умов праці;

2) відстороняти від роботи і притягати до дисциплінарної відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо безпеки та охорони праці, в порядку, встановленому цим Кодексом;

3) вимагати від працівника неухильного дотримання вимог по безпечному веденню робіт на виробництві;

4) направляти працівників за рахунок власних коштів на профілактичні медичні огляди у випадках, передбачених законодавством Республіки Казахстан і актом роботодавця.

2. Роботодавець зобов'язаний:

1) вживати заходів щодо запобігання будь-яких ризиків на робочих місцях і в технологічних процесах шляхом проведення профілактики, заміни виробничого обладнання та технологічних процесів на більш безпечні;

2) проводити навчання, інструктування, перевірку знань працівників з питань безпеки та охорони праці, а також забезпечувати документами з безпечного ведення виробничого процесу і робіт за рахунок власних коштів;

3) організувати навчання і перевірку знань з питань безпеки та охорони праці керівних працівників та осіб, відповідальних за забезпечення безпеки і охорони праці, періодично не рідше одного разу на три роки в організаціях, що здійснюють підвищення кваліфікації кадрів, в порядку, встановленому уповноваженим органом з питань праці , згідно зі списком, затвердженим актом роботодавця;

4) створити працівникам необхідні санітарно-гігієнічні умови, забезпечити видачу та ремонт спеціального одягу і взуття працівників, постачання їх засобами профілактичної обробки, миючими та дезінфікуючими засобами, медичною аптечкою, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, і (або) спеціалізованими продуктами для дієтичного (лікувального і профілактичного) харчування, засобами індивідуального та колективного захисту відповідно до норм, встановлених уповноваженим державним органом з питань праці;

5) виключений Законом РК від 06.04.2016 № 483-V (вводиться в дію після закінчення десяти календарних днів після дня його першого офіційного опублікування);

6) не допускати до перенесення і пересування працівників, які не досягли вісімнадцятирічного віку, ваг, що перевищують встановлені для них граничні норми;

7) не допускати підіймання і переміщення вручну жінками тягарів, які перевищують встановлених для них граничних норм;

8) здійснювати реєстрацію, облік і аналіз нещасних випадків, пов'язаних з трудовою діяльністю, і професійних захворювань;

9) один раз в квартал надавати уповноваженому державному органу з питань праці та місцевому органу по інспекції праці, представникам працівників за їх письмовим запитом необхідну інформацію для моніторингу стану умов, безпеки і охорони праці;

10) забезпечувати розслідування нещасних випадків, пов'язаних з трудовою діяльністю, в порядку, встановленому законодавством Республіки Казахстан;

11) виконувати приписи і укладення державних інспекторів праці;

12) проводити за участю представників працівників періодичну, не рідше ніж один раз на п'ять років, атестацію виробничих об'єктів за умовами праці відповідно до правил, затверджених уповноваженим державним органом з питань праці;

13) представляти результати атестації виробничих об'єктів за умовами праці відповідного місцевого органу з інспекції праці на паперовому та електронному носіях в місячний термін;

14) страхувати працівника від нещасних випадків під час виконання ним трудових (службових) обов'язків;

15) вжити невідкладних заходів щодо запобігання розвитку аварійної ситуації та впливу травмуючих чинників на інших осіб;

16) здійснювати розробку, затвердження та перегляд чинних інструкцій з безпеки і охорони праці в порядку, встановленому уповноваженим органом з питань праці;

17) проводити за рахунок власних коштів обов'язкові, періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди і передзмінного, післязмінну медичний огляд працівників у випадках, передбачених угодою, колективним договором, законодавством Республіки Казахстан, а також при переведенні на іншу роботу зі змінами умов праці або при появі ознак професійного захворювання.

Виноска. Стаття 182 зі зміною, внесеною Законом РК від 06.04.2016 № 483-V (вводиться в дію після закінчення десяти календарних днів після дня його першого офіційного опублікування);

Глава 19. ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ

Стаття 183. Атестація виробничих об'єктів за умовами праці

1. Виробничі об'єкти підлягають обов'язковій періодичній атестації за умовами праці.

2. Атестація виробничих об'єктів за умовами праці проводиться спеціалізованими організаціями з проведення атестації виробничих об'єктів періодично не рідше, ніж один раз в п'ять років.

3. Порядок проведення обов'язкової періодичної атестації виробничих об'єктів за умовами праці визначається уповноваженим державним органом з питань праці.

4. Позачергова атестація виробничих об'єктів за умовами праці проводиться на вимогу органу державного контролю та нагляду за безпекою і охороною праці при виявленні порушення порядку проведення атестації виробничих об'єктів за умовами праці.

Результати позачергової атестації виробничих об'єктів за умовами праці оформляються у вигляді додатку до матеріалів попередньої атестації виробничого об'єкта за умовами праці.

5. Для організації проведення атестації виробничих об'єктів за умовами праці роботодавцем видається відповідний наказ про створення атестаційної комісії в складі голови, членів та секретаря, відповідального за складання, ведення і зберігання документації з атестації виробничих об'єктів за умовами праці.

6. До складу атестаційної комісії включаються керівник або його заступник, фахівці служб безпеки і охорони праці та інших підрозділів за погодженням, а також представники працівників.

Відмова представників працівників від участі в атестаційної комісії не є підставою для непроведення атестації виробничих об'єктів за умовами праці.

7. Після завершення атестації виробничих об'єктів за умовами праці спеціалізована організація з проведення атестації виробничих об'єктів протягом десяти календарних днів надсилає відомості про її результати в уповноважений державний орган з питань праці у встановленому ним порядку.

8. Результати атестації виробничих об'єктів за умовами праці вступають в силу з моменту видання акта атестації виробничого об'єкта.

9. Контроль за дотриманням порядку проведення атестації виробничих об'єктів здійснюється державними інспекторами праці.

Стаття 184. Вимоги безпеки робочих місць

1. Будівлі (споруди), в яких розміщуються робочі місця, за своєю будовою повинні відповідати їх функціональному призначенню і вимогам безпеки і охорони праці.

2. Робоче обладнання повинно відповідати нормам безпеки, встановленим для даного виду обладнання, мати відповідні технічні паспорти (сертифікат), знаки попередження та забезпечуватися огорожами або захисними пристроями для забезпечення безпеки працівників на робочих місцях.

3. Аварійні шляхи і виходи працівників з приміщення повинні бути позначені, залишатися вільними і виводити на відкрите повітря або в безпечну зону.

4. Небезпечні зони повинні бути чітко позначені. Якщо робочі місця знаходяться в небезпечних зонах, в яких з огляду на характер роботи існує ризик для працівника або падаючих предметів, то такі місця мають бути оснащені пристроями, що перегороджують доступ в ці зони стороннім.

Територією організації пішоходи і технологічні транспортні засоби повинні переміщатися в безпечних умовах.

5. Протягом робочого часу температура, освітлення, а також вентиляція в приміщенні, де розташовуються робочі місця, повинні відповідати санітарно-епідеміологічним вимогам.

Стаття 185. Обов'язковий медичний огляд працівників

1. Роботодавець за рахунок власних коштів зобов'язаний організовувати проведення періодичних медичних оглядів та обстежень працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, в порядку, встановленому законодавством Республіки Казахстан.

2. Працівники, зайняті на роботах, пов'язаних з підвищеною небезпекою, машинами і механізмами, повинні проходити передзмінного і післязмінну медичний огляд. Список професій, які потребують передзмінного і післязмінну медичного огляду, визначається уповноваженим органом в галузі охорони здоров'я.

Глава 20. РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІК НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З
ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНІСТЮ

Стаття 186. Загальні положення розслідування і облік нещасних випадків, пов'язаних з трудовою діяльністю

1. Розслідуванню згідно з цим Кодексом підлягають випадки пошкодження здоров'я працівників, пов'язані з їх трудовою діяльністю і призвели до непрацездатності або смерті, а також:

1) осіб, які навчаються в навчальних закладах, під час проходження ними професійної практики;

2) військовослужбовців, співробітників спеціальних державних органів, залучених до виконання робіт, не пов'язаних з проходженням військової служби, служби в спеціальних державних органах;

3) осіб, які залучаються до праці в місцях позбавлення волі і за вироком суду;

4) особового складу воєнізованих та інших спеціалізованих професійних аварійно-рятувальних служб і формувань у сфері цивільного захисту, воєнізованої охорони, членів добровільних команд по ліквідації наслідків аварій, стихійних лих, з порятунку людського життя і майна.

2. Чи підлягають обліку як нещасні випадки, пов'язані з трудовою діяльністю, ушкодження здоров'я працівників, пов'язані з виконанням трудових обов'язків, або вчинення інших дій за власною ініціативою в інтересах роботодавця, що призвели до непрацездатності або смерті, якщо вони відбулися:

1) перед початком або після закінчення робочого часу при підготовці та приведення в порядок робочого місця, знарядь виробництва, засобів індивідуального захисту та інших дій;

2) протягом робочого часу на робочому місці, по шляху проходження працівника, діяльність якого пов'язана з пересуванням між об'єктами обслуговування, в тому числі за завданням роботодавця, а також під час відрядження при виконанні трудових обов'язків;

3) під час прямування до місця виконання роботи або з роботи на транспортному засобі, наданому роботодавцем;

4) на особистому транспортному засобі при наявності письмової згоди роботодавця на право використання його в службових цілях;

5) при вчиненні дій за власною ініціативою в інтересах роботодавця;

6) по шляху проходження працюють вахтовим методом з місця збору (проживання в період вахти) на роботу або назад на транспортному засобі, наданому роботодавцем.

3. Не підлягають обліку як нещасні випадки, пов'язані з трудовою діяльністю, ушкодження здоров'я працівників, в ході розслідування яких об'єктивно встановлено, що вони відбулися:

1) при виконанні потерпілим за власною ініціативою робіт чи інших дій, які не входять до функціональних обов'язків працівника і не пов'язаних з інтересом роботодавця, в тому числі в період міжзмінного відпочинку при роботі вахтовим методом, перерви для відпочинку і прийому їжі;

2) у разі, коли основною причиною стало стан алкогольного п'яний