5 правових підстав, які дають можливість НЕ піти в Армію

Ні для кого не секрет що Україна воює. Хоча наш уряд не оголошує військовий стан на те у них свої політичні мотиви. Але чергова мобілізація оголошена, відновлений заклик на термінову службу. Указом Президента України «Про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців у 2014 році» черговий призов пройде в жовтні - листопаді 2014 року.

Я не буду писати про те як «закосити» від армії. Я постараюся роз'яснити права призовників і військовозобов'язаних. Так як багато хто не знає таких простих істин як призовний вік, що таке відтермінування від призову і хто може нею скористатися, звільнення від призову і на кого воно поширюється.

Матчастину. Кого закликають і як це відбувається.
Згідно Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» на строкову військову службу в мирний час призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 25-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.
Ті, хто хоче служити добровільно можуть бути прийняті на військову службу за контрактом.
Призов до України на строкову військову службу включає проходження призовної комісії та відправлення до військових частин.
Організація підготовки та проведення призову здійснюється міськими (районними) державними адміністраціями (виконавчими органами міських рад) у взаємодії з міськими (районними) військовими комісаріатами. (Далі Військкомат)
Терміни проведення призову (призовів) громадян України на строкову військову службу на наступний рік визначаються Указом Президента України, який публікується в засобах масової інформації не пізніше, ніж за місяць до закінчення поточного року.
Після того як Указ Президента підписаний і опублікований він вступає в силу. Військкомати розсилають запрошення - порядку. Призовники, яким надійшла повістка з військкомату на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов'язані прибути за адресою і в термін, зазначені в повістці;
Нижче буде описано, як повістка повинна бути вручена призовнику.
У разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов'язані з'явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України;
призовники, які змінили місце проживання, зобов'язані в семиденний строк прибути до районного (міського) Військкомат за новим місцем проживання для постановки на військовий облік;
В ході проведення чергового призову зміна місця військового обліку громадян призовного віку не допускається,
У разі неявки призовника без поважних причин за виклик військкомату на призовну комісію він несе відповідальність, встановлену законом. (Умови, при яких настає відповідальність, ми розглянемо нижче.)
Поважними причинами неприбуття призовників в Військкомат:
- перешкода стихійного характеру,
- хвороба призовника або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;
- смерть його близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини.
Така поважна причина повинна бути підтверджена документально.

Відстрочка від призову на строкову військову службу
Відстрочка від призову на строкову військову службу надається:
-за сімейними обставинами;
-стан здоров'я;
-для отримання освіти;
-прохожденія служби у військовому резерві;
-продовження професійної діяльності.

Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами надається призовникам, які мають:
1) непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька або матір чи непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб - громадян України, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати. Непрацездатність повинна бути підтверджена документально.
2) неповнолітніх рідних братів і сестер або непрацездатних рідних братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати;
3) одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття;
4) дитину віком до трьох років або дитину старше трьох років, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду;
5) двох і більше дітей;
6) дитини-інваліда;
7) дружину-інваліда;
8) вагітну дружину.
Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за власним бажанням може надаватися призовнику, який є особою з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
При наявності в сім'ї двох і більше дітей, один з яких проходить строкову військову службу, відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами може надаватися призовнику на час проходження строкової військової служби його братом. Тобто в разі якщо призову на строкову військову службу підлягають кілька синів одночасно, відстрочка може надаватися одному з них за їх бажанням з урахуванням пропозиції батьків.
Призовна комісія може прийняти рішення про надання призовнику відстрочки від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами, незважаючи на небажання призовника нею скористатися, виходячи при цьому з того, що його заклик може істотно погіршити матеріальне становище осіб, відповідно до законодавства він повинен утримувати.
Приклад: Семен ну дуже хоче в армію, а його вагітна дружина прийде до воєнкома і незважаючи на величезне бажання Семена йому дадуть відстрочку.

Відстрочка від призову за станом здоров'я на строк до одного року надається призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.

Відстрочка від призову для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:
1) в загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;
2) у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, в тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;
3) в середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;
4) в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.
5) в навчальних закладах інших держав.
Відстрочка від призову надається один раз за період навчання.
Втрачають право на відстрочку:
відраховані з навчальних закладів за власним бажанням,
відраховані за невиконання навчального плану, порушення умов контракту або недисциплінованість.
Право на відстрочку втрачається незалежно від повторного зарахування до того чи іншого вищого навчального закладу або поновлення у вищому навчальному закладі.
Право на відстрочку зберігається:
- У випадку, коли навчання переривається у зв'язку з отриманням академічної відпустки за станом здоров'я або сімейними обставинами, для догляду за близькими родичами.
- У разі переведення призовників, які навчаються у вищих навчальних закладах III або IV рівня акредитації з денною формою навчання, для навчання в інший вищий навчальний заклад зазначеного рівня акредитації і форми навчання
- при перекладі протягом навчального року на курс не нижче того, а після закінчення навчального року - на вищий курс.

Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається таким громадянам призовного віку:
педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді - на весь період їх роботи за спеціальністю;
медичним працівникам за умови повного навантаження на займаній посаді - на весь період їх роботи в сільській місцевості за фахом;
випускникам вищих навчальних закладів, інтернатури, аспірантури або докторантури, які займають посади наукових працівників в установах Національної академії наук України, - на весь період роботи;
випускникам професійно-технічних навчальних закладів за умови їх роботи за здобутою професією на підприємствах, в установах, організаціях державної або комунальної форм власності, - на один рік з дня закінчення навчального закладу;
священнослужителям, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і займають посаду в релігійних організаціях, що діють за статутом (положенням), зареєстрованим в установленому порядку, - на час виконання обов'язків священнослужителя;
кандидатам у народні депутати України, зареєстрованим в установленому порядку, за їх заявою - до дня опублікування результатів виборів включно;
сільським, селищним та міським головам і депутатам місцевих рад - на строк виконання ними цих повноважень;
особам, які самостійно або разом з батьками ведуть фермерське господарство, - на строк не більше одного року з моменту отримання для цієї діяльності земельної ділянки;
особам, які мають вчений ступінь кандидата (доктора) наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, - на весь період їх роботи за цією спеціальністю;
особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України - на весь період їх служби.
Тобто ... .закончіть школу в 21 рік, вступити до вузу вивчиться на вчителя, лікаря або священика враховуючи що на 26 жовтня вибори, можна зареєструватися кандидатом в депутати і отримати відстрочку.

Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом, - до прийняття відповідного рішення. Але це ж не наш варіант.?!
Призовники, яким надано відстрочку від призову зобов'язані щорічно до 1 жовтня подавати у районні (міські) Військкомати документи, що підтверджують їх право на відстрочку.
Призовники, які втратили право на відстрочку, а також особи, які не мають права на відстрочку або підстав для звільнення від призову, і не призвані з різних причин на строкову військову службу у встановлені терміни, повинні бути покликані при здійсненні чергового призову.

Користуюсь консультацією: Обмеження права виїзду за кордон: Підстави та протідія

Звільнення від призову на строкову військову службу
Від призову на строкову військову службу в мирний час звільняються громадяни України:
1) визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби в мирний час;
2) які до дня відправки на строкову військову службу досягли 25-річного віку;
3) які відслужили у військовому резерві протягом термінів першого та другого контрактів;
4) батько або мати, рідний брат або сестра яких загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних. Призовники, які мають право на звільнення від призову на цій підставі, можуть його не використовувати;
5) які до отримання громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
6) які були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, арешту або виправних робіт, в тому числі із звільненням від відбування покарання;
7) яким після закінчення вищих навчальних закладів присвоєно військові звання офіцерського складу.

Як повинні повідомити про необхідність з'явитися до військового комісаріату?
Згідно п. 64 «Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом», оповіщення громадян про призов на строкову військову службу та їх прибуття на призовні дільниці відбувається за наказами районних військових комісарів і повістками, врученими призовникам через ЖЕКи, відповідні виконавчі органи сільських, селищних і міських рад, де немає військових комісаріатів, керівників підприємств, установ, організацій, навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форми власності. В необхідних випадках повістки можуть вручатися громадянам безпосередньо за місцем їх проживання.
Тому виклики наприклад по телефону або по пошті не повинні вважатися як належне повідомлення. В особистих справах призовників повинен зберігатися корінець повістки з підписом призовника про те, що він попереджений про день і час явки в районний військовий комісаріат. Тобто повідомлення повинно бути вручено призовнику особисто.
Але не потрібно радіти, що вас не повідомили або неналежним чином повідомили, якщо ви досягли 18 років і не досягли 25 років, не маєте відстрочки і звільнення від служби в армії то згідно зі ст. 15 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», в разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов'язані з'явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України.

Ми ж усі знаємо, що незнання закону не звільняє від його виконання.
Військкомати мають право звертатися до органів МВС для розшуку, затримання і доставку в Військкомат «ухильника від армії»
І так ми дійшли до відповідальності:
Адміністративна (ст.ст. 210,211 КУпАП) -
Порушення військовозобов'язаними чи призовниками правил військового обліку, неявка їх на виклик до військового комісаріату без поважних причин або несвоєчасне подання в обліковий орган, відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, а також порушення порядку проходження навчальних зборів -
тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (Від 85,00 до 119,00 грн).
Повторне протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. (Від 170,00 до 255,00 грн.)

Крім адміністративної відповідальності передбачена У головний (ст.ст. 335,336,337 КК України) -
Ухилення від призову на строкову військову службу - карається обмеженням волі на строк до трьох років.
Ухилення військовозобов'язаного від військового обліку після попередження, зробленого відповідним військовим комісаріатом, - карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.
Ухилення військовозобов'язаного від навчальних (чи перевірних) або спеціальних зборів - карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

Слід зазначити:
Суб'єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 335 КК України, характеризується виною у вигляді прямого умислу. Якщо призовник не з'явився в Військкомат бо, скажімо, своєчасно не отримав повістку, кримінальна відповідальність виключається.
Відбуття покарання не тягне за собою звільнення від виконання обов'язків, внаслідок невиконання якого накладено покарання.

Як повинні повідомити про необхідність з'явитися до військового комісаріату?